Noteikumi

Klients nevar lietot KIB sistēmu, kamēr nav piekritis zemāk minētajiem noteikumiem.

Klientu pašapkalpošanās portāla www.manakreditvesture.lv un AS „Kredītinformācijas Birojs“ sistēmas lietošanas noteikumi

Distances līgums par klientu pašapkalpošanās portālā „www.manakreditvesture.lv“ esošajiem pakalpojumiem

AS “Kredītinformācijas birojs" personas datu apstrādes paziņojums klientiem, sadarbības partneriem un citām saistītām personām

KLIENTU PAŠAPKALPOŠANĀS PORTĀLA WWW.MANAKREDITVESTURE.LV UN AS„KREDĪTINFORMĀCIJAS BIROJS“ SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. TERMINI
1.1.Kredītinformācijas birojs – AS „Kredītinformācijas Birojs“, reģ. Nr. 40103673493, juridiskā adrese: Grēdu iela 4A, Rīga, LV-1019, tel. +371 66934700, e-pasts: info@kib.lv, KIB sistēmas un Portāla turētājs (turpmāk – KIB).
1.2.KIB sistēma – ierobežotas piekļuves sistēma, kas dod iespēju fiziskai personai tiešsaistes režīmā piekļūt saviem personas datiem, kas ir pieejami Portālā.
1.3.Klients – fiziska persona, kura ir reģistrējusies Portālā kā tās lietotājs.
1.4.Pakalpojumi – KIB sistēmā pieejamie pakalpojumi Klientam.
1.5.KIB dalībnieks – persona, kas ar KIB ir noslēgusi rakstveida līgumu par kredītinformācijas, tai skaitā Klienta personas datu, sniegšanu KIB. Visu KIB dalībnieku saraksts pieejams Portālā.
1.6.Portāls – KIB veidots un uzturēts klientu pašapkalpošanās portāls www.manakreditvesture.lv.

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
2.1.Šie noteikumi nosaka KIB sistēmas lietošanas un Pakalpojumu izmantošanas kārtību. Attiecībā uz katru Pakalpojumu, kas ir par maksu, papildus ir piemērojams distances līgums, kura noteikumi ir pieejami Portālā, kā arī katrā gadījumā, Klientam pasūtot konkrēto Pakalpojumu. Kā arī, lai saņemtu izvēlēto Pakalpojumu, Klientam var būt nepieciešams sniegt par sevi papildu informāciju un/vai aizpildīt iesniegumu vai pieteikumu.
2.2.Adrese internetā piekļuvei KIB sistēmai- www.manakreditvesture.lv.
2.3.Klients nevar lietot KIB sistēmu, kamēr nav piekritis šiem lietošanas noteikumiem.
2.4.KIB sistēma darbojas 24 stundas diennaktī, katru dienu. KIB ir tiesības veikt KIB sistēmā apkopes, uzlabošanas vai attīstīšanas darbus, kuru laikā tas uz laiku var apturēt KIB sistēmas darbību.
2.5.Klients lieto KIB sistēmu, lai, izmantojot tajā pieejamos Pakalpojumus (divas reizes gadā bez maksas, katrs nākamais pieprasījums par maksu (priekšapmaksu)), saskaņā ar Portālā pieejamo cenrādi, iegūtu par sevi KIB sistēmā apkopotos personas datus.
2.6.Citējot vai atsaucoties uz KIB sistēmā iegūto informāciju, Klientam jānorāda informācijas avots – www.manakreditvesture.lv.
2.7.Pakalpojums „kredītvēsture" aptver KIB sistēmā esošo kredītinformāciju par Klientu (piemēram, informācija par Klienta parādu/iem), attiecībā uz kuru KIB Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē ir uzskatāms par pārzini, kā arī citu informāciju par Klientu, kas atrodas KIB sistēmā, attiecībā uz kuru KIB Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē ir uzskatāms par personas datu operatoru.

3. KLIENTA REĢISTRĀCIJA UN IDENTIFIKĀCIJA
3.1.Reģistrēšanās Portālā ir bez maksas, ja Klients ir Portālā norādīto kredītiestāžu internetbankas lietotājs.
3.2.Klienta reģistrācija notiek, izmantojot Portālā norādīto kredītiestāžu internetbanku sistēmas, identificējot konkrēto fizisko personu pēc vārda, uzvārda un personas koda.
3.3.Reģistrējoties Portālā, Klientam uz reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta parole, kuru Klients turpmāk izmanto, lai piekļūtu KIB sistēmai.
3.4.Klientam piešķirtais lietotāja vārds un parole ir konfidenciāla informācija un Klients ir atbildīgs par to, lai šī informācija nenonāk trešo personu rīcībā. Klientam ir pienākums glabāt drošībā konfidenciālo informāciju, kā arī regulāri mainīt/atjaunot paroli. Klientam ir pienākums izmantot drošas elektronisko sakaru ierīces. KIB nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas Klientam var tikt nodarīti gadījumā, ja Klientam piešķirtajam lietotāja vārdam vai parolei kāda trešā persona piekļūst caur klienta norādītā e-pasta kontu vai jebkādā citādā veidā, kas ir ārpus KIB kontroles.
3.5.Ja Klientam piešķirtais KIB sistēmas lietotāja vārds un parole ir kļuvusi zināma vai varējusi tikt zināma trešajai personai, Klientam pēc iespējas īsākā laikā jāveic paroles maiņa vai arī par to rakstiski jāinformē KIB, nosūtot informāciju uz e-pastu info@kib.lv. KIB 3 darba dienu laikā bloķēs klienta profilu.

4. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1.KIB tiesības:
4.1.1.vienpusēji mainīt piedāvāto Pakalpojumu klāstu portālā;
4.1.2.sekojošos gadījumos atteikt Klienta reģistrācijas pieprasījumu:
4.1.2.1.Klienta reģistrāciju nav iespējams veikt drošības apsvērumu dēļ;
4.1.2.2.Klienta reģistrāciju nav iespējams veikt, jo nav iespējams identificēt Klientu;
4.1.2.3.jebkurā citā gadījumā, kad reģistrācijas atteikumam ir saprātīgs pamatojums.
4.1.3.drošības apsvērumu dēļ mainīt lietotājvārdus un paroles, informējot par to Klientu, vai pieprasīt Klientam veikt paroļu nomaiņu patstāvīgi tiešsaistes režīmā;
4.1.4.drošības apsvērumu dēļ bloķēt Klienta pieeju Pakalpojumu pasūtīšanai un saņemšanai KIB sistēmā;
4.1.5.bloķēt Klienta pieeju KIB sistēmai, ja KIB ir veicis izmaiņas šajos noteikumos, bet Klients izmaiņām nepiekrīt, vai arī Klients ir rakstveidā paziņojis KIB, ka vairs nevēlas izmantot Pakalpojumus un lūdz, lai KIB anulē Klienta piekļuves tiesības KIB sistēmai.
4.2.KIB pienākumi:
4.2.1.veikt izmaiņas KIB sistēmā esošajos Klienta personas datos, ja KIB no KIB dalībnieka saņem precizējošu informāciju;
4.2.2.nodrošināt Pakalpojuma izpildi pēc samaksas saņemšanas vai gadījumā, kad to izdarīt nav iespējams, atgriezt Klientam par attiecīgo Pakalpojumu samaksāto naudas summu;
4.2.3.nodrošināt Klienta datu drošību un aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu un KIB iekšējo noteikumu prasībām.
4.3.KIB neatbild par:
4.3.1.tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem, kas Klientam radušies pieļauto kļūdu vai izdarīto pārkāpumu rezultātā;
4.3.2.secinājumiem, ko Klients izdarījis, pamatojoties uz KIB sistēmā saņemto informāciju, kā arī attiecīgiem Klienta pieņemtajiem lēmumiem un to sekām;
4.3.3.iespējamām kļūdām KIB sistēmas datos, kurus KIB sistēmā iesnieguši tās dalībnieki;
4.3.4.trešo personu nesankcionētām darbībām KIB sistēmā, izmantojot Klienta lietotājvārdu un paroli, ja trešā persona ir ieguvusi Klienta lietotājvārdu un/vai paroli bez prettiesiskas KIB darbības vai bezdarbības; Klients ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas var rasties KIB vai trešajām personām šādos gadījumos.
4.4.Klienta tiesības un pienākumi
4.4.1.Ja Klients uzskata, ka KIB sistēmā ir iekļautas kļūdainas ziņas, tas iesniedz KIB vai KIB dalībniekam rakstveida iebildumu.
4.4.2.Iesniedzot attiecīgu rakstveida iebildumu KIB, informēt, ka Klients vairs nevēlas izmantot Pakalpojumus un lūgt, lai KIB dzēš Klienta profilu.
4.5.Klienta atbildība
4.5.1.Klients pilnībā uzņemas atbildību par jebkādiem trešajām personām un/vai KIB radītajiem zaudējumiem, ja KIB sistēmā Klienta pasūtīto Pakalpojumu apmaksa tiek veikta no trešo personu kontiem kredītiestādēs;
4.5.2.Klients uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību (tajā skaitā veikto pasūtījumu) KIB sistēmā, kas veikts ar Klientam piešķirto lietotājvārdu un paroli.
4.5.3.Klients nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret KIB biroja sistēmas drošību, stabilitāti, ātrdarbību un darbību atbilstoši likumam. Klients ir atbildīgs par tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas KIB birojam vai trešajām personām radušies šādas darbības rezultātā.

5. IZMAIŅAS NOTEIKUMOS
5.1.KIB ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izdarīt grozījumus šajos noteikumos, KIB sistēmas lietošanas aprakstos, Pakalpojumos un Pakalpojumu cenās. Klienta tiesības un pienākumi ir sekot izmaiņām iepriekš minētajos dokumentos. Informācija par izmaiņām tiks laicīgi nosūtīta klientam uz sistēmā reģistrēto e-pasta adresi, kā arī laicīgi būs pieejama Portālā, lai Klientam būtu tiesības iepazīties ar tām. Ja Klients nepiekrīt izmaiņām, tad pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās Klients par to rakstveidā informē KIB, kurš dzēš Klienta profilu.

6. CITI NOTEIKUMI
6.1.Reģistrējoties Portālā, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot. Ja persona noteikumiem nepiekrīt, tad šī persona nedrīkst reģistrēties un kļūt par Klientu.
6.2.Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp KIB un Klientu, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6.3.Noteikumu aktuālā redakcija ir pieejama Portālā. Portāla lietotāju ērtības labad šie noteikumi ir iztulkoti citās valodās un šo noteikumu iztulkotās redakcijas ir pieejamas Portālā. Jebkurā gadījumā par noteicošo uzskatāma šo noteikumu redakcija latviešu valodā.

DISTANCES LĪGUMS PAR KLIENTU PAŠAPKALPOŠANĀS PORTĀLĀ WWW.MANAKREDITVESTURE.LV ESOŠAJIEM PAKALPOJUMIEM

1.Šis ir distances līgums starp AS „Kredītinformācijas Birojs“, reģ. Nr. 40103673493, juridiskā adrese: Grēdu iela 4A, Rīga, LV-1019, tālr. nr. +371 66934700, e-pasts: info@kib.lv (turpmāk – KIB) un fizisku personu, kura pērk kādu no klientu pašapkalpošanās portālā „www.manakreditvesture.lv“ (turpmāk – Portāls) esošo pakalpojumu (turpmāk fiziska persona saukta – Klients, pakalpojums – Pakalpojums).
2.Katra Pakalpojuma informatīvs apraksts pieejams Portālā, Klientam veicot izvēli par konkrēto Pakalpojumu.
3.Lai Klients varētu Pakalpojumus elektroniski saglabāt vai izdrukāt PDF formātā, Patērētāja datoram jābūt uzinstalētai jaunākajai Adobe Acrobat Reader programmas versijai (bezmaksas instalācija pieejama „http://www.adobe.com/").
4.Pakalpojumu KIB sniedz Klientam pēc tam, kad ir saņēmis maksājuma apstiprinājumu. Pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē Pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Klienta piekrišanu, ka šie noteikumi piemērojami konkrētajam Pakalpojumam.
5.Portālā ir pieejams cenrādis par katru Pakalpojumu. Cenrādī norādītajā Pakalpojuma cenā ir ietverts pievienotās vērtības nodoklis.
6.Maksu par Pakalpojumu lietošanu Klients veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot kādu no Portālā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.
7.Klientam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības attiecībā uz pakalpojumu, tā kā Pakalpojuma sniegšanas veids (tūlītēja izpilde tiešsaistes režīmā) padara atteikuma tiesību izmantošanu par neiespējamu.
8.Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Klients Portālā noteiktajā kārtībā ir izvēlējies Pakalpojumu, un ir spēkā, kad Klients ir saņēmis no KIB Pakalpojumu (tas ir, Klientam pakalpojums ir pieejams Klienta profilā).
9.Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp KIB un Klientu, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzrauga KIB. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Klients ir arī tiesīgs iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības birojam.
10.KIB ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izdarīt grozījumus šajos Līguma noteikumos. Ja Klients nepiekrīt izmaiņām, tad turpmāk neizmanto Pakalpojumus.
11.Līguma aktuālā redakcija ir pieejama Portālā. Portāla lietotāju ērtības labad šis līgums ir iztulkots citās valodās un šī līguma iztulkotās redakcijas ir pieejamas Portālā. Jebkurā gadījumā par noteicošo uzskatāma šī līguma redakcija latviešu valodā.